MATAHARI PUTRA PRIMA TBK
MPPA IDX

MPPA
MATAHARI PUTRA PRIMA TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của MATAHARI PUTRA PRIMA TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MPPA là 7.642T.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền