NFC INDONESIA TBK

NFCX IDX
NFCX
NFC INDONESIA TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NFCX báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của NFC INDONESIA TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NFCX là 6.326T.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền