SAT NUSAPERSADA TBK

PTSN IDX
PTSN
SAT NUSAPERSADA TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PTSN báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của SAT NUSAPERSADA TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PTSN là 1.275T.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền