SMART TBK

SMAR IDX
SMAR
SMART TBK IDX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính SMAR

Tóm tắt tài chính của SMART TBK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SMAR là 14.102T IDR. EPS TTM của công ty là 1214.28 IDR, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 4.06.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu