VDAX-NEW
DV1X INDEX

DV1X
VDAX-NEW INDEX
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

DV1X Biểu đồ Chỉ số