STOR-AGE PROP REIT LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SSS nguyên tắc cơ bản

STOR-AGE PROP REIT LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.61 ZAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 9.50%