DAISHIN SECU

003540 KRX
003540
DAISHIN SECU KRX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

003540 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của DAISHIN SECU với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 003540 là 1.239T. EPS TTM của công ty là 9585.14, lợi tức cổ tức là 6.11%, và P/E là 2.07.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền