LOTTE CHILSUNG

005300 KRX
005300
LOTTE CHILSUNG KRX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

005300 báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của LOTTE CHILSUNG với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 005300 là 1.431T. EPS TTM của công ty là 2022.73, lợi tức cổ tức là 1.81%, và P/E là 72.92.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền