DAELIMPAPER

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

017650 nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của DAELIMPAPER

017650 dòng tiền tự do cho Q4 22 là 4.1B KRW. Đối với 2022, 017650 dòng tiền tự do 28.81B KRW và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 31.41B KRW.

Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
‪0‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: KRW
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
TTM
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanhChỉ số tăng trưởng YoY
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tưChỉ số tăng trưởng YoY
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chínhChỉ số tăng trưởng YoY
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY