DAELIMPAPER

017650 KRX
017650
DAELIMPAPER KRX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 017650

Tóm tắt tài chính của DAELIMPAPER với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 017650 là 87.3B KRW. EPS TTM của công ty là 2391.55 KRW, tỷ suất cổ tức là 1.03% và P/E là 4.06.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu