KWANGMU

029480 KRX
029480
KWANGMU KRX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

029480 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của KWANGMU với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 029480 là 110.936B KRW.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu