SM C&C

048550 KRX
048550
SM C&C KRX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

048550 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SM C&C với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 048550 là 369.573B KRW.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu