APEX INTEC

207490 KRX
207490
APEX INTEC KRX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

207490 báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của APEX INTEC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 207490 là 35.604B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền