AFW

312610 KRX
312610
AFW KRX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

312610 financial statements

Tóm tắt tài chính của AFW với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 312610 là 124.985B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền