BAYWA AG BAYWA ORD SHS

0AH7 LSE
0AH7
BAYWA AG BAYWA ORD SHS LSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0AH7 fundamentals

Tóm tắt tài chính của BAYWA AG BAYWA ORD SHS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 0AH7 là 1.55B EUR. EPS TTM của công ty là 2.88 EUR, tỷ suất cổ tức là 2.43% và P/E là 14.75.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu