METABOLIC EXPLORER SA METABOLIC EXPLORER ORD SHS

0GT7 LSE
0GT7
METABOLIC EXPLORER SA METABOLIC EXPLORER ORD SHS LSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 0GT7

Tóm tắt tài chính của METABOLIC EXPLORER SA METABOLIC EXPLORER ORD SHS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 0GT7 là 200.845M EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu