POWERSHARES EQQQ NASDAQ-100 EUR HDG POWERSHARES EQQQ NASDAQ-100 EUR HDG UCIT

0H1C LSE
0H1C
POWERSHARES EQQQ NASDAQ-100 EUR HDG POWERSHARES EQQQ NASDAQ-100 EUR HDG UCIT LSE
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

phân tích kỹ thuật 0H1C

Tóm tắt phân tích kỹ thuật cho POWERSHARES EQQQ NASDAQ-100 EUR HDG POWERSHARES EQQQ NASDAQ-100 EUR HDG UCIT

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của POWERSHARES EQQQ NASDAQ-100 EUR HDG POWERSHARES EQQQ NASDAQ-100 EUR HDG UCIT dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm.