ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTO ISHARES GLOBAL TECH ETF

0JFK LSE
0JFK
ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTO ISHARES GLOBAL TECH ETF LSE
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

phân tích kỹ thuật 0JFK

Tóm tắt phân tích kỹ thuật cho ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTO ISHARES GLOBAL TECH ETF

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTO ISHARES GLOBAL TECH ETF dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm.