DIGITAL BROS SPA DIGITAL BROS ORD SHS
0N8R LSE

0N8R
DIGITAL BROS SPA DIGITAL BROS ORD SHS LSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của DIGITAL BROS SPA DIGITAL BROS ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0N8R là 306.521M. EPS TTM của công ty là 1.73, lợi tức cổ tức là 0.60%, và P/E là 12.48.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền