SABAF SPA SABAF ORD SHS
0NIG LSE

0NIG
SABAF SPA SABAF ORD SHS LSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của SABAF SPA SABAF ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0NIG là 243.293M. EPS TTM của công ty là 1.58, lợi tức cổ tức là 2.12%, và P/E là 14.06.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền