BELLEVUE GROUP AG BELLEVUE GROUP ORD SHS

0QLZ LSE
0QLZ
BELLEVUE GROUP AG BELLEVUE GROUP ORD SHS LSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0QLZ nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BELLEVUE GROUP AG BELLEVUE GROUP ORD SHS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 0QLZ là 436.327M CHF. EPS TTM của công ty là 3.23 CHF, tỷ suất cổ tức là 8.37% và P/E là 10.22.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu