GOVIEX URANIUM INC GOVIEX URANIUM ORD SHS CLASS A

0UYS LSE
0UYS
GOVIEX URANIUM INC GOVIEX URANIUM ORD SHS CLASS A LSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 0UYS

Tóm tắt tài chính của GOVIEX URANIUM INC GOVIEX URANIUM ORD SHS CLASS A với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 0UYS là 165.919M CAD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu