GOVIEX URANIUM INC GOVIEX URANIUM ORD SHS CLASS A

0UYS LSE
0UYS
GOVIEX URANIUM INC GOVIEX URANIUM ORD SHS CLASS A LSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

phân tích kỹ thuật 0UYS

Tóm tắt phân tích kỹ thuật cho GOVIEX URANIUM INC GOVIEX URANIUM ORD SHS CLASS A

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của GOVIEX URANIUM INC GOVIEX URANIUM ORD SHS CLASS A dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm.