ADM ENERGY PLC ORD 1P

ADME LSE
ADME
ADM ENERGY PLC ORD 1P LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ADME báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ADM ENERGY PLC ORD 1P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ADME là 2.994M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền