BEOWULF MINING PLC ORD 1P
BEM LSE

BEM
BEOWULF MINING PLC ORD 1P LSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của BEOWULF MINING PLC ORD 1P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BEM là 30.773M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền