BISICHI PLC ORD 10P
BISI LSE

BISI
BISICHI PLC ORD 10P LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BISI financial statements

Tóm tắt tài chính của BISICHI PLC ORD 10P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BISI là 7.474M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền