BRAIME GROUP PLC ORD GBP0.25

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BMTO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BRAIME GROUP PLC ORD GBP0.25

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Americas — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BRAIME GROUP PLC ORD GBP0.25 18.92M GBP, và năm trước đó — 14.02M GBP.

Theo nguồn
Theo quốc gia