CLOUDCALL GROUP PLC ORD 20P

CALL LSE
CALL
CLOUDCALL GROUP PLC ORD 20P LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CALL financial statements

Tóm tắt tài chính của CLOUDCALL GROUP PLC ORD 20P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CALL là 27.617M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền