GATTACA PLC ORD 1P

GATC LSE
GATC
GATTACA PLC ORD 1P LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GATC financial statements

Tóm tắt tài chính của GATTACA PLC ORD 1P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GATC là 67.81M. Ngày thu nhập tiếp theo GATTACA PLC ORD 1P là 4 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền