ITV PLC ORD 10P
ITV LSE

ITV
ITV PLC ORD 10P LSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của ITV PLC ORD 10P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ITV là 4.492B. EPS TTM của công ty là 0.09, lợi tức cổ tức là 2.94%, và P/E là 12.64. Ngày thu nhập tiếp theo ITV PLC ORD 10P là 2 Tháng 3, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền