NORMAN BROADBENT PLC ORD 1P
NBB LSE

NBB
NORMAN BROADBENT PLC ORD 1P LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của NORMAN BROADBENT PLC ORD 1P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NBB là 3.727M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền