SAREUM HOLDINGS PLC ORD 0.025P

SAR LSE
SAR
SAREUM HOLDINGS PLC ORD 0.025P LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SAR báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của SAREUM HOLDINGS PLC ORD 0.025P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SAR là 212.039M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền