SSE PLC ORD 50P
SSE LSE

SSE
SSE PLC ORD 50P LSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của SSE PLC ORD 50P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SSE là 15.878B. EPS TTM của công ty là 2.20, lợi tức cổ tức là 5.28%, và P/E là 7.02. Ngày thu nhập tiếp theo SSE PLC ORD 50P là 17 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền