UNION JACK OIL PLC ORD 5P

UJO LSE
UJO
UNION JACK OIL PLC ORD 5P LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

UJO báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của UNION JACK OIL PLC ORD 5P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của UJO là 1.409B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền