MERCELL HOLDING AS MERCELL HOLDING ORD SHS

0A3K LSIN
0A3K
MERCELL HOLDING AS MERCELL HOLDING ORD SHS LSIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0A3K financial statements

Tóm tắt tài chính của MERCELL HOLDING AS MERCELL HOLDING ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0A3K là 317.921M. Ngày thu nhập tiếp theo MERCELL HOLDING AS MERCELL HOLDING ORD SHS là 24 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền