RALLYE SA RALLYE ORD SHS

0K9N LSIN
0K9N
RALLYE SA RALLYE ORD SHS LSIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0K9N báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của RALLYE SA RALLYE ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0K9N là 236.694M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền