EUROFINS SCIENTIFIC SE EUROFINS SCIENTIFIC ORD SHS
0MV5 LSIN

0MV5
EUROFINS SCIENTIFIC SE EUROFINS SCIENTIFIC ORD SHS LSIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của EUROFINS SCIENTIFIC SE EUROFINS SCIENTIFIC ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0MV5 là 20.08B. EPS TTM của công ty là 3.87, lợi tức cổ tức là 0.55%, và P/E là 27.98. Ngày thu nhập tiếp theo EUROFINS SCIENTIFIC SE EUROFINS SCIENTIFIC ORD SHS là 8 Tháng 3, ước tính là 2.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền