DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIM DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC
0Q2F LSIN

0Q2F
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIM DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC LSIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIM DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0Q2F là 947.306M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền