AUTOGRILL SPA

AGLMIL
AGL
AUTOGRILL SPAMIL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AGL nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu AUTOGRILL SPA

Thu nhập của AGL cho nửa đầu năm là -0.10 EUR trong khi ước tính là -0.20 EUR chiếm 51.10% bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 1.76B EUR mặc dù con số ước tính là 1.66B EUR. Thu nhập ước tính cho nửa năm tới là 0.20 EUR và doanh thu dự kiến đạt 2.21B EUR. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của AGL.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên