AUTOGRILL SPA

AGLMIL
AGL
AUTOGRILL SPAMIL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AGL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AUTOGRILL SPA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AGL là 2.459B EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của AUTOGRILL SPA là 9 Tháng 3, ước tính là 0.20 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu