BFF BANK
BFF MIL

BFF
BFF BANK MIL
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BFF financial statements

Tóm tắt tài chính của BFF BANK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BFF là 1.472B. Ngày thu nhập tiếp theo BFF BANK là 11 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền