EEMS

EEMS MIL
EEMS
EEMS MIL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

EEMS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của EEMS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EEMS là 49.348M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu