FABILIA

FHRMIL
FHR
FABILIAMIL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FHR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của FABILIA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của FHR là 3.344M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu