Alphabet Inc (Google) Class C
GOOG MIL

GOOG
Alphabet Inc (Google) Class C MIL
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GOOG Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Dịch vụ Công nghệ
Công nghiệp: Phần mềm / Dịch vụ Internet
Alphabet Inc. là một công ty thuộc lĩnh vực đầu tư. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm Google Inc. (Google) và các sản phẩm Internet của Google, chẳng hạn như Access, Calico, CapitalG, GV, Nest, Verily, Waymo và X. Các phân khúc của Công ty bao gồm Google và các Bets khác. Phân khúc Google bao gồm các sản phẩm Internet, chẳng hạn như Tìm kiếm, Quảng cáo, Thương mại, Bản đồ, YouTube, Google Cloud, Android, Chrome và Google Play cũng như các sáng kiến phần cứng. Phân khúc Google tham gia vào quảng cáo, bán nội dung kỹ thuật số, ứng dụng và dịch vụ điện toán đám mây và bán các sản phẩm phần cứng. Phân khúc Bets khác tham gia vào việc bán các dịch vụ Internet và truyền hình thông qua Google Fiber, bán các sản phẩm và dịch vụ của Nest cũng như các dịch vụ cấp phép và nghiên cứu và phát triển (R&D) thông qua Verily. Công ty cung cấp dịch vụ Google Assistant, cho phép người dùng nhập hoặc nói chuyện với Google; Google Maps, giúp người dùng điều hướng đến cửa hàng và Google Photos, giúp người dùng lưu trữ và sắp xếp tất cả ảnh của họ.

Các Mã liên quan

Alphabet Inc (Google) Class A
 
   

Tin tức