MONDO TV

MTVMIL
MTV
MONDO TVMIL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MTV nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MONDO TV với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MTV là 24.146M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu