POLIGRAFICI PRINTING

POPRMIL
POPR
POLIGRAFICI PRINTINGMIL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

POPR nguyên tắc cơ bản

POLIGRAFICI PRINTING tổng quan về cổ tức

Cổ tức của POPR được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.02 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.67%