POLIGRAFICI PRINTING

POPRMIL
POPR
POLIGRAFICI PRINTINGMIL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

POPR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của POLIGRAFICI PRINTING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của POPR là 10.733M EUR. EPS TTM của công ty là 0.07 EUR, tỷ suất cổ tức là 5.54% và P/E là 5.07.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu