RETI

RETI MIL
RETI
RETI MIL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính RETI

Tóm tắt tài chính của RETI với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RETI là 26.373M EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu