SABAF

SAB MIL
SAB
SABAF MIL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính SAB

Tóm tắt tài chính của SABAF với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SAB là 280.541M EUR. EPS TTM của công ty là 2.04 EUR, tỷ suất cổ tức là 2.40% và P/E là 12.25.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu