TECHNOGYM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TGYM nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của TECHNOGYM

TGYM dòng tiền tự do cho H1 23 là 13.97M EUR. Đối với 2022, TGYM dòng tiền tự do 99.67M EUR và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 114.42M EUR.

‪0‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: EUR
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY